Česká republika - Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje postup zákazníka společnosti s.Oliver CZ, s.r.o, IČ 27141209, se sídlem Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „ s.Oliver“ nebo „prodávající“), v případě, že přes veškeré úsilí společnosti s.Oliver o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka (dále jen „kupující“) oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

 1. Úvodní ustanovení

  Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající zajišťuje seznámení kupujícího s obsahem reklamačního řádu vyvěšením jeho plného znění ve svých prodejnách a také jeho zveřejněním na svých webových stránkách. V případě, že kupující zjistí, že zboží mělo při převzetí vady, tj. nebylo ve shodě s kupní smlouvou, nebo vyskytne-Ii se u zboží v záruční době vada, může kupující uplatnit vady u prodávajícího reklamací. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nevzniká a reklamaci kupující nemůže uplatnit v případě, že:

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání (např. bylo-li zboží používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno), skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,
  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
  • jde o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.
 2. Uplatnění reklamace

  Kupující by měl reklamací uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, která je určena v záručním listě k provedení záruční opravy. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit (dále jen „zjištění vady“), nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. V případě, že kupující neuplatní reklamaci včas a / nebo bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícímu obecným zásadám hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace. Kupující však musí dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného zboží nezměnil charakter reklamované vady či jiné vlastnosti zboží.

 3. Záruční doba

  Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců (záruční doba). Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. U použitého zboží může být odpovědnost za vady zkrácena až na 12 měsíců od převzetí. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a uvést ji na dokladu o prodeji zboží. Právo na reklamaci zaniká, nebylo-Ii uplatněno v záruční době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znova od převzetí nového zboží. Při výměně vadné části se nová záruční doba vztahuje pouze na vyměněnou část. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

 4. Vyřízení reklamace

  Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k záruční opravě třetí osobě. V takovém případě nemá kupující nárok na bezplatné provedení opravy. Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-Ii si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-Ii v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly. Za účelně vynaložené náklady se rozumí náklady na odeslání zboží k reklamaci prodávajícímu (poštovné).

 5. Jakost při převzetí (Rozpor s kupní smlouvou)

  V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-Ii takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 6. Odstranitelné vady

  Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a jejichž oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-Ii to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-Ii výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-Ii se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

 7. Neodstranitelné vady

  Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání (např. vady estetické) a pokud zákazník nepožaduje výměnu zboží, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

 8. Řešení sporů

  V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou a / nebo prodávající neuzná nárok kupujícího na odstranění vad způsobem požadovaným kupujícím, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce z oboru textil a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud. Kupující je však také oprávněn obrátit se v této souvislosti na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu mezi ním a prodávajícím; bližší postup kupujícího v souvislosti s podáním takového návrhu je dostupný na webových stránkách České obchodní inspekce České obchodní inspekce.

 9. Ochrana osobních údajů

  Za účelem vyřízení reklamace zboží s.Oliver jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktu (tel. č. nebo email), a to na základě čl. 6, odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Poučení o Vašich právech a další informace ohledně zpracování osobních údajů v souvislosti s Vaší reklamací naleznete na gdpr-reklamace.

Tento reklamační řád nabývá platnost 20.08.2022.


© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.