Slovensko - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto potvrdzujem, že dobrovoľne a slobodne poskytujem prevádzkovateľovi, spoločnosti s.Oliver Slovakia, so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 35860685 („s.Oliver“) súhlas so spracúvaním týchto mojich osobných údajov:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail, telefón a pohlavie, ako aj
 • elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach

(ďalej len „rozsah poskytnutých údajov“) v zmysle ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), a ve zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie GDPR“), a to až do odvolania tohto súhlasu, príp. do ukončenia členstva v klube s.Oliver odhlásením podľa Všeobecných pravidiel zákazníckeho klubu alebo ukončenia činnosti tohto klubu.

Beriem na vedomie, že:

 • mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku proti spracúvaniu alebo svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adresu sídla s.Oliver SK, zaslaním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
 • mám právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode;
 • spoločnosť s.Oliver moje osobné údaje zlikviduje, len čo pominie účel, na ktorý ich spracúvala;
 • mám právo na prenositeľnosť poskytovaných údajov a na podanie sťažnosti u dozorného orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov);
 • nemám povinnosť poskytnúť spoločnosti s.Oliver svoje osobné údaje, pričom keď ich neposkytnem, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky, spoločnosť s.Oliver mi však nebude môcť poskytnúť výhody spojené s členstvom v klube s.Oliver a moje členstvo nevznikne, príp. bude ukončené.

Spoločnosť s.Oliver ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov na tieto účely:

 • zaradenie do databázy členov klubu s.Oliver,
 • účasť vo vernostnom programe zákazníkov spoločnosti s.Oliver,
 • účasť na marketingových a spoločenských podujatiach spoločnosti s.Oliver,
 • ponúkanie obchodu alebo služieb spoločnosti s.Oliver, spoločností tvoriacich koncern s.Oliver a ich obchodných partnerov,
 • realizácia marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania sa členov klubu s.Oliver alebo iných foriem personalizácie,
 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms či inou formou elektronickej komunikácie.

Beriem na vedomie to a súhlasím s tým, že moje osobné údaje bude spoločnosť s.Oliver poskytovať na ďalšie spracúvanie spoločnosti Risorsa CZ s.r.o., Lůčky 486, Lukov u Zlína 763 17, IČ: 28293053 (ďalej len „sprostredkovateľ“), ktorá poskytuje dostatočné záruky zavedenia postačujúcich technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. V prípade, že v čase spracúvania osobných údajov dôjde ku zmene sprostredkovateľa, budú informácie o novom sprostredkovateľovi/nových sprostredkovateľoch uvedená na internetových stránkach s.Oliver http:klub.soliver.cz/gdpr-sk.

Osobné údaje budú sprístupnené sprostredkovateľom len na základe uzavretej zmluvy o spracúvaní osobných údajov a ďalej v rozsahu povinností prevádzkovateľa osobných údajov poskytovať informácie stanovené zvláštnymi právnymi predpismi. Beriem na vedomie, že ostatní sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracúvané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe, a to vlastnými zamestnancami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ďalej som informovaný(á) o tom, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností prevádzkovateľa poskytovať informácie stanovené zákonom o ochrane osobných údajov, nariadením GDPR alebo zvláštnymi právnymi predpismi.

Svojim súhlasom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil(a) so znením súhlasu so spracúvaním osobných údajov poskytovaného spoločnosťou s.Oliver a so všeobecnými pravidlami zákazníckeho klubu s.Oliver, a že ich považujem za zrozumiteľné a jasné.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Adresa: s.Oliver SK, so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 257 190 411